Het trainingsprogramma voor vrouwen die billen willen In 12 weken tijd meer leren over voeding, training, mindset en billen!

Ik wil die bootygains!

Keuze uit meer dan 20 verschillende soorten trainingsschema's

Groepscoaching in een besloten Facebookgroep, waarin je alles mag vragen om je doelen te kunnen bereiken

Wekelijkse evidence-based videomodules over verschillende onderwerpen, zoals voeding, training en leefstijl

Privacyverklaring van Bootyprogram

Dit is de privacyverklaring van BootyProgram, wij hechten veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

BootyProgram, gevestigd aan Spinhuispad 59 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BootyProgram verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BootyProgram verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidsgegevens mits er een voedingsschema wordt afgenomen

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

BootyProgram verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • BootyProgram verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het bovenstaande gebeurt op basis van de volgende grondslagen:

 • De overeengekomen opdracht
 • Het overeengekomen lidmaatschap
 • Eventuele andere overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

BootyProgram neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BootyProgram) tussen zit. BootyProgram gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Excel voor het ontwikkelen van de trainingsschema’s;
 • Facebook voor het organiseren van de groepscoaching;
 • WooCommerce voor het verwerken van de betalingen;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BootyProgram bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
BootyProgram bewaart de gegevens gedurende de looptijd van de opdracht/overeenkomst/lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

BootyProgram verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BootyProgram gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BootyProgram en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bootyprogram.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BootyProgram wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onszelf of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BootyProgram neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. BootyProgram neemt onder andere de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens BootyProgram van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

www.bootyprogram.nl
Spinhuispad 59
3111 PX Schiedam

Lisanne Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van BootyProgram. Voor meer informatie en/of wijziging is zij te bereiken via info@bootyprogram.nl